למעלה מ 800 אלף איש עושים כבר את דרכם למירון מקום קודש הקודשים שעני כל העולם נשואות לשם,מקום שרבבות סיפורי מופתים נקשרים לרבי שמעון בר יוחאי "וההילולה" היא היום של רבי שמעון בר יוחאי יום שבו הישועות זורמות ומחולקות לכל דורש עם מאמץ קטן ניתן לזכות לקבל בזכותו של התנא האלקי ישועת מעל הטבע

ישיבת "חצות לילה" וקו המקובלים ומוקד הישועות נמצאים במירון מול פתח המערה מול "קודש הקודשים" הרב דוד בר ששת ורבני הישיבה המקובלים עורכים תפילות ותיקון גדול לכלל עם ישראל וכן לכל ישועה ובקשה של כל משאלה של כל אחד מעם ישראל בנושאים של זיווגים – פרנסה- בריאות- זיווגים- וכל בעיה במשך כל ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי ימשיכו להתפלל על כל אדם שיתקשר למוקד הישועות 0544020270

מקובלי ישיבת המקובלים "חצות לילה" לומדים מתורתו של רבי שמעון בר יוחאי כל לילה מחצות וידוע מה כותב רבי שמעון בר יוחי על אלו שקמים בחצות לילה כי כל מה שהם מברכים מתקבל – ברכתם ברכה וגזירתם גזירה ורבים נושעו מתפילות של רבני וישיבת חצות לילה

מדוע זכה רבי שמעון בר יוחאי למעלה גדולה כזו
כל דבריו הם בקבלה מסיני, ולכן מובן מה שהגמרא
בזהר הקדוש מובא אחרי שנסתלק רבי שמעון נשמע קול "עולו ואיתכנשו להילולא דרבי שמעון".
איך ניתן להסביר את התופעה שרבבות נוהרים לציון לפקוד את קברו

בחז"ל כבר מצינו שפקדו על קברו, כמו שהובא בהקדמת ספר הזהר שרבי חייא בא למירון והשתטח על הציון דרבי שמעון בר יוחאי, ונשק לעפר. גם תלמידו רבי אבא סבא בא למירון להשתטח על קברו של רבי שמעון בר יוחאי , כמובא בזוה"ק.
המגיד מישרים שהתגלה משמים להבית יוסף (רבי יוסף קארו מחבר שולחן ערוך) שרבי שמעון בר יוחאי שמח כשבא אליו הבית יוסף על קברו ולמד זהר.
ישועות על קברו
במדרש רבה קהלת הובא אחד מתלמידי רשב"י היה שוכח מה שלמד, הוא בא על קברו של רבי שמעון בר יוחאי ובכה, בא אליו רבי שמעון בר יוחאי בחלום ואמר לו אם תחזור על לימודך שלוש פעמים תצליח.
בספר מגיד מישרים אמר המגיד להבית יוסף "ועל כל צרה שלא תבוא על הצבור תקיפו (קבר רשב"י) אותם שבע פעמים ותענו"
השל"ה באיגרתו כתב על מקום זה "כי כמה ניסים יארעו שם, כי צריכים ללמוד הזהר באימה וביראה ובדבקות גדולות, ואחר כך לשמוח הלב שמחה רוחנית, ולא שום אבלות ועצבות, כי באלה חפץ רבי שמעון בר יוחאי, והוא בדוק ומנוסה, ואחר כך נודרים נדרים ונדבות ומתפללים תפילות". אור החיים במסעו בגליל בשנת תק"ב כתב שלמדו שם בקבר רבי שמעון בר יוחאי ו' שעות מספר הזהר "ובסוף ו' שעות נתמלא הבית ריח טוב אשר כמוהו לא נהיה".
(המאמר מובא מספר "המקומות הקדושים")

רבי נחמן כותב לכו חזו מפעלות ה' התגלות נפלא מסוד גדלת התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי ז"ל.

רבי שמעון בן יוחאי הבטיח שלא תשתכח תורה מישראל על ידו, כמובא בדברי רבותינו, זכרונם לברכה (שבת קלח:): 'כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה אמרו: עתידה תורה שתשתכח מישראל ואמר רבי שמעון בן יוחאי שלא תשתכח, שנאמר: "כי לא תשכח מפי זרעו". וכמבאר בזהר (נשא קכד:): 'בהאי חבורא דאיהו ספר הזהר יפקון בה מן גלותא'.

ועתה בוא וראה והבן. נפלאות נסתרות של תורתנו הקדושה. כי על כן סמך רבי שמעון בן יוחאי עצמו על זה הפסוק כי לא תשכח מפי זרעו. כי באמת בזה הפסוק בעצמו מרומז ונסתר סוד הזה. שעל-ידי זרעו של יוחאי, שהוא רבי שמעון בן יוחאי, על ידו לא תשתכח התורה מישראל. כי סופי תבות של זה הפסוק כי לא תשכח מפי זרעו הם אותיות יוחאי וזה שמרמז ומגלה הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו, מפי זרעו דיקא, הינו מפי זרעו של זה בעצמו שהוא מרמז ונסתר בזה הפסוק. שהוא התנא יוחאי. כי על-ידי זרעו של יוחאי שמרמז בזה הפסוק בסופי תבות כנ"ל, שהוא רבי שמעון בן יוחאי. על ידו לא תשכח התורה, כי בזהר דא יפקון מן גלותא כנ"ל:

ודע שסוד רבי שמעון בעצמו הוא מרומז בפסוק אחר. כי דע, כי התנא הקדוש רבי שמעון הוא בחינת (דניאל ד): ע'יר ו'קדיש מ'ן ש'מיא נ'חית ראשי-תבות שמעון

סיפורי מופתים על רבי שמעון יש מאות אלפים ומי שרוצה גם לספר סיפור מופת שיהיה לו יכולים לטלפן למוקד הישועות של ישיבת חצות וקו המקובלים כעת 0544920270

ויהי רצון שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי תגן על כל עמו ישראל ועל כל אחד ואחד מאיתנו

וידוע שרבי שמעון בר יוחאי לפי המסורת נמצא על הגג של הציון ומברך את כלל עם ישראל לכן כדאי למרות כל הקשיים להגיע ביום ההילולה, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק

תמונה: חדשות 24