ימי ראש השנה – ימי בריאת העולם, חודש הרחמים וזמן מסוגל מאד.

בערב ראש השנה נוהגים לקיים תפילות להתרת נדרים וקללות.

הקב"ה פקד את העולם ביום הראשון של ראש השנה שזהו יום הבקשות.

ימי ראש השנה – ימי בריאת העולם, חודש הרחמים וזמן מסוגל מאד.
מותר לבקש בראש השנה בקשות רוחניות ולא גשמיות.

בקשה לפרנסה נחשבת גם לבקשה רוחנית, כי קשים מזונותיו של האדם כקריעת ים סוף.

יש הנוהגים לעשות תענית בערב ראש השנה עד ארוחת החג.

ביום השני של ראש השנה קוראים את פרשת העקדה (עקדת יצחק) פעמיים,כדי לעורר זכות אבות על מנת שהקדוש ברוך הוא יזכור את אברהם אבינו בשעה שהסכים לעקוד את בנו יצחק.

על פי רבי חיים פלאג`י, סגולה לאכול בראש השנה מהמצה שנשמרה מליל הסדר על מנת שהשנה הבאה עלינו לטובה תהיה מבורכת ונינצל בה מכל הסכנות.

יש הנוהגים לקנות סכין חד בערב ראש השנה כי אנו מתפללים בראש השנה "חותך חיים לכל חי".

החתם סופר כותב שמי שיכול לקנות את מפטיר של ראש השנה תשרה עליו רוח שכינה לכל השנה.

(כל הזכויות שמורות לבית הכנסת "סיני")

ראש השנה: ביום הראשון צריכין למעט בדיבור מאד, ואדם גדול צריך לדקדק בזה ביותר. בערב ראש השנה – ראוי לתת על פדיון.וצריך לטהר את המחשבות כדי להמתיקם, בשביל זה נוסעין לצדיקים כדי לזכות לקדושת המחשבה.

על ידי תקיעת שופר נמתקין הדינים !
מי ששומע תקיעת שופר בראש השנה מאיש ירא וחרד, בודאי לא ידאג כל השנה מרעמים. תקיעות ראש השנה הם בחינת התחדשות המחין, שהוא השכל והנשמה של כל אחד, שיזכה כל אחד לפי בחינתו להמשיך שכל חדש ונשמה חדשה מאור הפנים.

תקיעת שופר בראש השנה הוא בחינת התעוררות השנה, שמעוררין בני העולם מהשנה, שלא יבלו ימיהם בשנה, חס ושלום. ועל ידי שמעוררין אותם מהשנה נמשך הדבור בכח גדול, ועל ידי זה נמשך יראה גדולה, ועל ידי היראה נצולין מנאוף ומהבל היפי ומחן של שקר, וזוכין לאריכות ימים דקדושה, להאריך ולהרחיב כל יום מימי חייו שבא אחר כך בתוספות קדשה וטהרה, ועל ידי זה זוכין לעשירות גדול דקדושה, שעל ידו זוכין להתבוננות גדול מאד.

וכל זה זוכין על ידי תקיעות שופר של ראש השנה אצל הצדיקי אמת שיודעין להמשיך כל התקונים האלה.

על ידי שנוסעין על ראש השנה לצדיקים אמיתים, על ידי זה נמתקין כל הדינים שבעולם, ואיך שיש איזה דין, הכל נמתקין על ידי זה, וזה צריכין בראש השנה, על כן נוסעין על ראש השנה דיקא. גם על ידי שבאין כמה נפשות ישראל להצדיק האמת בראש השנה ונכללין יחד באהבה רבה, על ידי זה בא שמחה גדולה וחדוה רבה.

מה שהעולם נוסעים על ראש השנה לצדיקים – כי עקר המתקת הדינים אינו אלא על ידי קדשת וטהרת המחשבות, ואי אפשר לטהר ולקדש המחשבה אלא על ידי התקשרות לצדיקים. וראש השנה היא מקור הדינים של כל השנה, וצריך לטהר את המחשבות כדי להמתיקם, בשביל זה נוסעין לצדיקים כדי לזכות לקדשת המחשבה בראש השנה צריכין להיות חכם, שישמר מחשבתו, שיחשב רק מחשבות טובות, שייטיב השם יתברך עמנו ויתן לנו שנה טובה וכו`. וצריכין להיות שמח בראש השנה, גם צריכין לבכות בראש השנה.

בראש השנה ביום ראשון צריכין למעט בדבור מאד, ואדם גדול צריך לדקדק בזה ביותר. בערב ראש השנה – ראוי לתת על פדיון.

מתוך הספר: ליקוטי עצות – רבי נחמן מברסלב