על פי מה שכתוב בזוהר הקדוש (נשא קמה.) "על ידי מחשבה טובה נהפך הדין לרחמים". וכן (שם ויחי רכב:) "כל מחשבה שחושב האדם עולה למעלה לפני הקדוש ברוך הוא". ועל פי מה שכתוב במהרש"א (מכות י:) "על ידי מחשבה טובה ורצון טוב נבראים מלאכים ששומרים על האדם". ואמרו: כל מה שחושב האדם נמצא לפני הקדוש ברוך הוא (זוה"ק ויחי רכב, ב) והוא מצרפם למעשה (קידושין מ.). והמכוון להתקדש ולהתקרב, השכינה שורה עליו (זוה"ק לך פח, ב). וכגודל המחשבה, כך הרהור טוב עולה למעלה, ובו תלויים כל הקדושות שבעולם (שם ויצא קנה, א).

א. לכוון בשש המצוות התדיריות: א. מציאות ה', ב. יחוד ה', ג. יראת ה', ד. אהבת ה', ה. אין עוד מלבדו, ו. שמירת העיניים והמחשבה (משנ"ב ביאה"ל סי' א').

ב. לכוון בשלושה עשר עיקרים של התורה, ולזכור את עשר הזכירות, בכל יום (רמב"ם בפיהמ"ש סנהדרין פרק חלק).

ג. לכוון לקיים מצוות "נעשה ונשמע" משה אמת – התורה אמת – וה' אלוקים אמת (ברכות ה.).

ד. לכוון לקיים בכל רגע מצוות "ונקדשתי בתוך בני ישראל" (פרשת אמור, ויו"ד סי' קנז). וכן לפרסם ניסים ונפלאות של ה' יתברך תמיד (זוה"ק בא מא, א).

ה. לכוון להמחיש באופן מעשי ארבע מיתות בית דין, שדין ארבע מיתות לא בטלו (כתובות ל.). והמכוון כך, הרי הוא כאילו נהרג בכל יום על קידוש ה' (זוה"ק חיי שרה קכד, ב).

ו. לכוון לקיים מצוות עשה מהתורה "קדושים תהיו" בכל רגע ורגע (פרשת קדושים הרמב"ם סוף הל' מקוואות).

ז. לכוון רמ"ח מצוות עשה כנגד רמ"ח אברים לקדשם, ושס"ה מצוות לא תעשה כנגד שס"ה ימים בשנה לשמרם (מכות כג:, תקוני הזוהר קלב.).

ח. לכוון לקיים מצוות עשה של "אהבת ישראל" באמת. כמוך ממש, לאהוב אף את הרשעים שאינם מחטיאים את האחרים, ולשנא רק את המסיתים את האחרים נגד ה' ותורתו (משנ"ב בביאה"ל סי' א').

ט. לכלול בכלל אהבת ישראל עוד שש מצוות כל רגע תמיד: א. לא תקום, ב. לא תטור, ג. לא תשנא, ד. לא תלך רכיל, ה. הוכח תוכיח, ו. בצדק תשפוט עמיתך.

י. לכוון לקיים: "עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים" (אבות רפ"ב), "שויתי ה' לנגדי תמיד" (תהילים ט"ז). ולא לפחד משום בריה בעולם (ר"י בשע"ת ש"ג או' ל"ב).

יא. לכוון כשמזכירים בברכה: "אלוקינו" שמשגיח עלינו השגחה פרטית, "מלך העולם" שאנו ממליכים אותו מלמטה.

יב. לכוון שכל הייסורים העוברים עלינו הם מהשמים לכפרת עוונות, ולקבלם באהבה (ברכות ה. שבת פח:). ויעשה עצמו נזוף כמנודה לקבל דין שמים (זוהר הקדוש, משפטים קז.). והממליכו על כל אבר ואבר כאילו המליכו על כל העולם (תיקו"ז קל:, ופרש"י ברכות יג:).

יג. לכוון לסלוח מכל הלב לכולם באמת (יומא פה: ומגילה כח.).

יד. לכוון בתפילה שהיא בלשון רבים, על כלל ישראל בכל מקום שהם (שבת יב:). והמקיים כך באמת מקיים את הפסוק "ואברכה מברכיך" (חולין מט.).

טו. לכוון בפסוק "כל הנשמה תהלל יה", להמחיש ולהודות על כל נשימה ונשימה פשוטו כמשמעו (מד"ר בראשית פי"ד), ולהרגיש שיש קדושה מהשמים בליבו תמיד (תענית י"א סע"א).

טז. לכוון לקיים את המשנה (סנהדרין לז.) "חייב כל אדם לומר בשבילי נברא העולם" (מסילת ישרים פ"א).

יז. לכוון לזכור תמיד את יום המיתה (תהילים יג, ר"י בשע"ת ש"ב או' כב-כג), והחסידים מתבוננים בליבם תמיד כאילו היום הם מסתלקים מן העולם (זוה"ק, ויחי רכ.).

יח. לכוון לקיים מצוות עשה מהתורה "ושמרת לעשות ככל אשר יורוך". כלומר לשמוע ולעשות את כל דברי חז"ל הקדושים וגדולי ישראל שליט"א הלכה למעשה (רמב"ם רפ"ק מהל' ממרים).

יט. לכוון להצטער תמיד על כבוד שמים המתחלל, למען שמו הגדול והקדוש, שהרי שכינתא בגלותא (תיקוני הזוהר, כב.).

כ. לכוון: "כל מעשיך יהיו לשם שמים". להתפרק בקדושה לכבוד ה' יתברך, שיהיה לנו כח לעבוד את ה' (או"ח סי' רלא, ברכות סג, זוה"ק תזריע נב:). ועל כל מה שעושה, לומר "לכבוד ה' (זוה"ק תזריע נב.).

כא. לכוון לקיים מצוות עשה מהתורה של "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" (פרשת ואתחנן). בריאות הגוף חיזוק לנפש, יראת שמים חיזוק לנשמה.

כב. לכוון: ה' יתברך אוהב אותי, אני בן אברהם יצחק ויעקב, הכל מהשמים לטובה (פרשת ראה ברכות ס:) ואיני מתייאש חס ושלום לעולם, וכגודל אהבתי את ה' יתברך כך אהבתו אלי (זוה"ק וירא קיג, א), ולהרגיש תמיד חציו זכאי וחציו חייב (קידושין מ סע"א).

כג. לכוון לעשות חסד ועזרה וסיוע למשפחה ברוחניות ובגשמיות, בעין טובה ובנפש חפצה (כתובות נ.), וכן לכל עם ישראל.

כד. לכוון לקיים את הפסוק (תהילים ק) "עבדו את ה' בשמחה, שמצוות בלי שמחה והתלהבות לא עולות למעלה (תיקוני הזוהר כה:).

כה. לכוון להיות עניו וצנוע ולהרגיש בעצמו כמו עני שאין לו כלום (עבודה זרה כ:, ירמיה פ"ה פכ"ב).

כו. לכוון לקיים מצוות עשה מהתורה לומר וידוי (במדבר ה, ז). חשבון נפש עם וידוי מציל מגיהנם (זוה"ק, קורח קעח.). וכן וידוי בדמעות מהלב ממש עושה רעש גדול בשמים ומתגברים הרחמים (שם, ויקרא כ.), ומסתלקים הקטרוגים (זוה"ק בא מא, א, הרמב"ם רפ"ק מהל' תשובה).

כז. לכוון "רגע של אמונה". כלומר, המצב ברגע זה שבו אני מחזיק את הקמיע עם כל מה שקורה מסביב וההשלכות מכך הם מהשמים בלבד וללא כל התערבות אחרת, ואני מאמין באמונה שלימה שהכל מהשמים.

כח. לכוון לקיים מצוות עשה "והלכת בדרכיו" (דברים כח, ט). כלומר, לכוון להדמות לה' יתברך בי"ג מידות שבתורה.

כט. "נדבות פי רצה נא ה' ומשפטיך למדני" (תהילים קיט, ט).