סגולות
מהו כלי הזין החזק ביותר בעולם? 7 סגולות נפלאות לימי ראש השנה

נצלו כל רגע פניו ואמרו תהילים, הקפידו במיוחד על דיבורי חול ודיבורים אסורים, קנו סכין חדש – מקבץ סגולות מומלצות לימים הקרובים

נצלו כל רגע פניו ואמרו תהילים, הקפידו במיוחד על דיבורי חול ודיבורים אסורים, קנו סכין חדש – מקבץ סגולות מומלצות לימים הקרובים

1. אמירת תהילים: גדולי ישראל רבים נהגו להרבות באמירת תהילים בין התפילות של ימי ראש השנה. על בעל התניא מסופר כי "מאחרי מנחה של ער"ה עד אחר ערבית בליל ב' לא משה ידו מתוך ה'תהלים' – מחזור, מחזור – תהלים". בשני ימי ראש השנה רצוי לסיים שני ספרי תהילים כנגד "כפר". על כך אומר הרב אלימלך בידרמן כי "אמנם סגולה זו קשה לרבים לקיימה – בפרט שלמחרת היום יש לעמוד שעות ארוכות בתפילה במוח צלול, עם זאת ראוי לציינה למען ידעו דורותיכם חשיבותה וכוחה של האי סגולה, והעיקר הוא לנצל את הזמן כראוי ולא לבטל אפילו רגע אחד ביום קדוש זה, ויאמר לפחות חלק ממנה, או יחלק את פרקי התהילים בין שאר בני הבית". מסכם הרב בידרמן את דבריו באמרו: "ואין לנו כלי זיין חזק יותר מאמירת הפסוקים שחיברם דוד המלך ע"ה לכל הדורות, לשפוך את הלב לה' ולעורר רחמים וחסדים בעולם".

2. הקפדה על אמירת פסוקי דזמרה – המכריתים את פי המקטרגים: מסופר על רבי אלימלך מליזנסק שהיה משכים קום בראש השנה והקפיד להתפלל פסוקי דזמרה בדביקות, ושימש כשליח ציבור בכל התפילות מרישא ועד גמירא. פסוקי דזמרה ידועים בסגולתם המיוחדת לזמר, לסלק ו"לקצץ" את כל כוחות הסטרא אחרא הרוצים למנוע את קבלת התפילה.

3. מיעוט בשינה: רצוי לא לישון במשך היום, כיוון שראש השנה הוא סימן לכל השנה, נאמר ש"מי שישן בראש השנה – מזלו ישן", ועל כן ראוי לקום מוקדם לתפילה. עם זאת, לאחר חצות היום ולא בשעת התפילות – מותר לנוח, כדי לאגור כוחות לשאר תפילות היום. עוד יש לזכור שהישן פחות ממה שגופו צריך עלול להיות עייף ומבולבל, ויצא שכרו בהפסדו.

4. הימנעות משיחה בטלה: בעל התניא היה מזהיר את תלמידיו להקפיד על דיבוריהם בראש השנה. אכן, טוב לעשות תענית דבור בראש השנה כדי לסגור את הפיות של המקטרגים שרוצים לקטרג ואז הקדוש ברוך הוא אומר להם "למטה האדם שותק , גם אתם שותקים". יש לזכור שדיבורי ראש השנה מהווים שורש לכל הדיבורים במשך השנה כולה, ועל כן ראוי במיוחד להקפיד על זהירות מדיבורים אסורים ודיבורי חול, בפרט בעת הסעודות הקדושות.

5. סגולה לפרנסה: טוב שיקנה כל אחד בערב ראש – השנה סכין חדש וישחיזנו- מסוגל לפרנסה לכל השנה. חשוב לזכור לטבול את הסכין.

6. קבלה חזקה לקראת השנה החדשה – סנגור עצום ליום הדין: : בעל ה'צמח צדק' היה אומר ש'קבלה טובה' שמקבל האדם על עצמו בימים הקדושים האלו הוא 'המלבוש החדש, לנפש החדשה, לשנה החדשה'.

כך ביאר הגאון רבי אליהו לופיאן (לב אליהו, מערכות התשובה עמ' שמא) את דברי המשנה באבות: "רבי אליעזר בן יעקב אומר, העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד", ויש לדייק מהו שכתב בלשון הווה 'העושה מצווה אחת' ולא בלשון עבר מי שעשה, ועוד, מהו מצווה 'אחת'? אלא לומר לך, שלא מדובר במקיים איזה המצווה, אלא ב'קובע' ומקבל ע"ע שיקיים מצווה פלונית, בזה גופא 'קונה לו פרקליט' ליום הדין.

יש להבין כי קבלה איתנה מטה את כף הזכות. על כך אמר בעל ה'חידושי הרי"ם" כי "אם קובע עצמו לאיזה דבר מצווה- בקביעות איתנה שאפילו כל רוחות שבעולם לא יזיזוהו, כבר נחשב לו כמי שיש בידו רק מחצה עוונות ומחצה זכויות, נמצא שבעוד דבר טוב אחד כבר נעשה כרוב זכויות ומטה את הכף לזכות".

7. אסור לדאוג בראש השנה: מי שבא לו מחשבה מדאיגה בראש השנה, אומר האר"י הקדוש בשער הכוונות, ידמיין שתי אותיות: ע', ב'. "מחיתי כענן פשעיך, כעב חטאותיך". כשם שהענן חולף, כך יעברו המחשבות הדאוגות. חשוב לזכור שכפי שנתנהג בראש השנה זהו סימן לכל השנה יש להיות בשמחה. הרגשות שנרגיש בר"ה יהיו שורש לכל הרגשות בשנה החדשה. על כן אמר רבי נחמן מברסלב: "וצריכין להיות שמח בראש השנה", וכן: "בראש השנה צריכין להיות חכם שיחשוב רק מחשבות טובות שייטיב השם יתברך עמנו".