? *סגולה שלא יחסר כלום לשבת והצלחה בשבוע שאחריו* ?
לומר בליל שישי:
בזכות רבי שלום שכנא הגדול מפרוהבישט בן רבי אברהם המלאך אביו של
רבי ישראל מרוז'ין זצ"ל
שנזכה לקבל שבתות מתוך רוב שמחה ומתוך עושר וכבוד ומתוך מיעוט עוונות
ובזכות שבת המלכה תשרה הברכה בנו ובזרע זרענו עד סוף כל הדורות אכי"ר
(להצלחת ולרפואת משפחת אמדדי כהן ודוד בן לאה בגשמיות וברוחניות) ?