הנה בדבר שדיברנו בשולחן שבת בענין המעלות והסגולות הרמות שישנן בחג שביעי של פסח, ומנינו חלק מהם "בענייני פרנסה" וכן "בענייני זיווג". הנה דברים אלו יסודתם בהררי קדם, ואבותינו ורבותינו הקדושים זצוק"ל הקפידו ויעצו לקהל עדתם להרבות בתפילה ובתחינה לפני הקב"ה בשביעי של פסח, בענייני זיווג ובענייני פרנסה.

וידועים דברי רבותינו הקדושים, קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף וכן קשה פרנסתו של האדם כקריעת ים סוף.

*
וידועים דברי רבנו הקדוש "הבני יששכר" זצוק"ל (ניסן מאמר יג אות ב) מביא בשם מחותנו המקובל האלוקי רבי צבי הירש מזידיטשוב זצוק"ל, שהעיד מדוע מכל המועדים בחר הקב"ה לגלות לנו דווקא בשביעי של פסח‏ שמותר לעשות מלאכה ביום טוב לצורך אוכל נפש, כמו שכתוב (שמות יב, טז) "וביום הראשון מקרא קודש וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכה לא תעשו בהם אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם".

וביאר הענין בדברי קודשו על פי דברי הגמרא (פסחים קיח) קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, נמצא לפי זה כי שביעי של פסח שבו נקרע הים לישראל הוא יום שמסוגל להמשיך פרנסה לכל ישראל, פרנסה שהיא כקריעת ים סוף. לכן בחר הכתוב להזכיר ההיתר של אוכל נפש שהוא בחינת פרנסה, דוקא בשביעי של פסח (ועיין בבני יששכר שם)

*
והנה דבר זה הוא גם על עניין פרנסה, שגם על פרנסה נאמר קשה פרנסתו של אדם כקריעת ים סוף.

*
ולכן ישתדל האדם בליל שביעי של פסח בחצות הלילה, לקרוא בדבקות פרשת השירה וידמיין בנפשו שעומד על הים בקריעת ים סוף, ויצייר בדמיונו את כל אשר היה עם בני ישראל בשעה ובעת הזאת. ויתפלל עבור זיווגים לבניו ופרנסה מרובה, וכוחות גדולים טמונים בדבר מרומם זה.

**
ומקובלנו מאבותי הקדושים זצוק"ל, שהיו נותנים עליית השירה למי שלא זכה לזיווג או למי שדחוקה לו השעה בענין פרנסה.

*
ואף בשנה אחת, אחד מאבותי הקדושים זצוק"ל אמר לכל מי שצריך זיווג או פרנסה, שיעמדו אחרי העולה לתורה ויפרסו טלית גדול על ראשי כולם, וימנו שליח שיברך וכולם עמדו מאחוריו. וישתדל ביום קדוש זה כמה פעמים לאמר השירה בשמחה ובדבקות גדולה